Chủ Nhật, 21/07/2024

Định hướng nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 7 năm 2024

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng tuyên truyền tháng 7/2024 như sau:

1. Thông tin các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cấp ủy và chính quyền các cấp 

Tuyên truyền, phản ánh đậm nét các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, địa phương; các vấn đề thời sự diễn ra trên địa bàn tỉnh, các sự kiện quốc tế, trong nước nổi bật. 

2. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các văn bản của Trung ương, của tỉnh

- Tiếp tục tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII; kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV; kỳ họp thứ 24 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; công tác chuẩn bị tổ chức phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng. - Tuyên truyền, quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước trên các lĩnh vực; đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhất là đối với nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội đất nước, của tỉnh. Tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện một số văn bản mới ban hành của Trung ương, của tỉnh[1] như: Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Kết luận số 81-KL/TW ngày 04/6/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Kết luận số 83-KL/TW ngày 21/6/2024 của Bộ Chính trị về cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 01/7/2024. 

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Tuyên truyền tạo sự thống nhất về nhận thức, làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu đúng, đầy đủ về chủ trương, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác bảo vệ chủ quyền Việt Nam ở biển đông[2]

- Tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước; đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, gây mất ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 

- Tuyên truyền Cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Cuốn sách gửi gắm những thông điệp sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư đối với đội ngũ tri thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ và những người làm công tác văn hóa.

3. Tuyên truyền phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng, an ninh 

- Tuyên truyền đầy đủ, đậm nét có chiều sâu các chỉ đạo, điều hành về kinh tế - xã hội của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các sở, ban, ngành, địa phương; nêu bật những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024; những giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm quốc phòng an ninh, tăng cường an sinh xã hội, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại… trong 6 tháng cuối năm, góp phần thúc đẩy đất nước phát triển nhanh, bền vững. 

- Phản ánh tình hình, kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024. Tăng cường tuyên truyền các biện pháp tiết kiệm điện trong mùa khô và năm 2024 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm năng lượng. 

- Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc, hoạt động “tín dụng đen”, HIV/AIDS, ma túy, mại dâm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng kém chất lượng; các hoạt động đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn; ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, công tác quản lý, bảo vệ phòng, chống cháy nổ, bảo vệ tài nguyên, môi trường, công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em... 

- Tuyên truyền, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, hoạt động an sinh xã hội; hỗ trợ đối tượng chính sách, người nghèo, đồng bào gặp khó khăn…. góp phần ổn định đời sống Nhân dân và đảm bảo trật tự an toàn xã hội. 

4. Tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm và các sự kiện nổi bật diễn ra trong tháng 7/2024 

- Bám sát Hướng dẫn số 89-HD/BTGTU ngày 28/12/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024, trong đó cần tập trung tuyên truyền một số nội dung sau: 139 năm ngày mất chí sĩ yêu nước Lê Trung Đình (1885 - 2024); 35 năm Ngày tái lập tỉnh (01/7/1989 - 01/7/2024); 70 năm Ngày ký kết Hiệp định Geneve (21/7/1954 - 21/7/2024); 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024; Ngày Dân số thế giới (11/7); Ngày Truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15/7);... 

Tuyên truyền kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), trong đó chú ý quan tâm các nội dung: Hoàn cảnh ra đời và ý nghĩa của Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947); tình cảm yêu thương và sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng và tư tưởng, tấm gương đạo đức của Người đối với công tác thương binh, liệt sĩ; khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta đối với công tác thương binh - liệt sĩ, không chỉ là một chính sách xã hội có tính nhân văn, nhân đạo cao cả, sâu sắc mà còn là sự thể hiện, phát huy tình cảm, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", "Ăn quả nhớ người trồng cây" của dân tộc Việt Nam, do vậy, công tác thương binh - liệt sĩ luôn nhận được sự đồng tình, ủng hộ, chia sẻ rộng khắp của các cấp, các ngành, các tầng lớp, các đối tượng trong xã hội; tuyên truyền về những hoạt động đền ơn đáp nghĩa thiết thực, có ý nghĩa được tổ chức ở các địa phương, đơn vị, ở từng địa bàn dân cư; tuyên truyền về những tấm gương thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công tiêu biểu biết vượt qua những mất mát, hy sinh để vươn lên, trở thành những người "tàn nhưng không phế", sống có ích cho cộng đồng, xã hội. 

- Tuyên truyền các hoạt động chuẩn bị tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XII và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029; tuyên truyền Đại hội đại biểu các Dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi lần thứ IV… 

5. Tuyên truyền, hưởng ứng các Giải báo chí, các cuộc thi do Trung ương, tỉnh và các ngành phát động 

Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVI, năm 2023 - 2024; Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX- năm 2024; Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024; Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X; Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia với chủ đề Tự hào một dải biên cương lần thứ III; Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Giải Báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Ngãi lần thứ II - năm 2024; Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021 - 2025,… 

Ngoài các nội dung nêu trên các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ tình hình thực tế để chỉ đạo, triển khai công tác tuyên truyền.

B.B.T

[1] Quy định 142-QĐ/TW ngày 23/4/2024 của Bộ Chính trị thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ; Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới; Kế hoạch số 275-KH/TU ngày 14/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 71-KL/TW ngày 16/02/2024 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng; - Kế hoạch số 276-KH/TU ngày 14/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới; Hướng dẫn số 16 - HD/TU ngày 15/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về làm rõ thêm nội hàm về tiêu chí và quy trình đánh giá, công nhận đạt danh hiệu “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 21/5/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 24/5/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới… 

[2] Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản.

 

Tin mới