Chủ Nhật, 16/06/2024

Phó viện trưởng VKSND Tỉnh Quảng Ngãi qua các thời kỳ


Đồng chí Trần Mãi
Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Nghĩa Bình từ năm 1980 đến năm 1982


Đồng chí Tô Đình Phương
Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ngãi năm 1990 đến năm 2006


Đồng chí Phan Ngọc Tân
Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ngãi từ năm 1995 đến năm 2007


Đồng chí Vũ Ngọc Vinh
Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ngãi từ năm 2002 đến năm 2013


Đồng chí Nguyễn Đức Nhơn
Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ngãi năm 2007 đến năm 2018


Đồng chí Nguyễn Quốc Thái
Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ngãi từ năm 2008 đến năm 2017


Đồng chí Phạm Thị Kim Liên
Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ngãi năm 2016 đến tháng 3 năm 2021


Đồng chí Trần Quang Minh
Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ngãi năm 2019 đến nay


Đồng chí Phạm Văn Lợi
Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ngãi năm 2023 đến nay


Đồng chí Đinh Hồng Thanh
Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ngãi năm 2021 đến nay