Thứ Ba, 23/07/2024

Viện trưởng VKSND Tỉnh Quảng Ngãi qua các thời kỳ


Đồng chí Hoàng Thanh Trà
Viện trưởng VKSND tỉnh Nghĩa Bình từ năm 1976 đến năm 1983


Đồng chí Vương Văn Lưu
Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ngãi năm 1989 đến năm 1994


Đồng chí Hồ Quang Tuấn
Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ngãi từ năm 1994 đến năm 1998


Đồng chí Phạm Đình Khối
Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ngãi từ năm 1998 đến năm 2002


Đồng chí Trần Ngọc Cán
Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ngãi năm 2002 đến năm 2013


Đồng chí Trần Hoàng Tuấn
Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ngãi từ năm 2013 đến tháng 3 năm 2021


Đồng chí Phạm Thị Kim Liên
Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ngãi từ tháng 3 năm 2021 đến nay