Thứ Ba, 23/07/2024

Chức năng, nhiệm vụ

Cơ cấu tổ chức của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh được thực hiện theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân sửa đổi năm 2014 và những văn bản hướng dẫn của Ngành, theo đó cơ cấu tổ chức của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh gồm có: Ủy ban kiểm sát, các phòng và Văn phòng

1.1. Cơ cấu tổ chức của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
Cơ cấu tổ chức của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh được thực hiện theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân sửa đổi năm 2014 và những văn bản hướng dẫn của Ngành, theo đó cơ cấu tổ chức của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh gồm có: Ủy ban kiểm sát, các phòng và Văn phòng.

1.1.1. Ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
- Ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, gồm có: Viện trưởng, các Phó Viện trưởng và một số kiểm sát viên do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.
- Ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tỉnh do Viện trưởng chủ trì để thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng.

1.1.2. Các phòng thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh được tổ chức thành 08 phòng với chức trách nhiệm vụ như sau:

- Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm (Phòng 1): Giúp Viện trưởng tổ chức thực hiện nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự.

- Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm (Phòng 7): Giúp Viện trưởng tổ chức thực hiện nhiện vụ Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự; kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc xét xử các vụ án hình sự có kháng cáo, kháng nghị do Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi thụ lý xét xử.

- Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự (Phòng 8): Giúp Viện trưởng tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc tạm giữ, tam giam và thi hành án hình sự, thi hành án dân sự.

- Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự (Phòng 9): Giúp Viện trưởng tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự.

- Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Phòng 10): Giúp Viện trưởng tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.

- Phòng Thanh tra và kiểm sát giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Phòng Thanh tra - Khiếu tố): Giúp Viện trưởng thực hiện việc tổ chức tiếp công dân; tiếp nhận đơn thư khiếu nại tố cáo, tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố; các kiến nghị, phản ánh khác gửi đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và công tác Thanh tra.

- Phòng Tổ chức cán bộ (Phòng 15): Giúp Viện trưởng về công tác tổ chức cán bộ.

- Văn phòng tổng hợp: Giúp Viện trưởng tổng hợp xây dựng các loại báo cáo theo quy định, có nhiệm vụ tham mưu cho Viện trưởng những việc về chỉ đạo, điều hành, công tác thi đua – khen thưởng; Công tác thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin.

1.2. Cơ cấu tổ chức của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện
Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện được tổ chức theo địa giới hành chính của chính quyền địa phương, gồm 13 Viện kiểm sát huyện, thị xã, thành phố. Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện gồm có các bộ phận công tác và bộ máy giúp việc do Viện trưởng, các Phó Viện trưởng phụ trách.