Chủ Nhật, 16/06/2024

Triển khai hiệu quả phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”

(Báo Quảng Ngãi)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai cài đặt và sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”. 

Ngày 27/5/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Công văn số 2162-CV/TU về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số nội dung trong tổ chức thực hiện phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” Đảng bộ tỉnh. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai cài đặt và sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” đến đảng viên trong chi bộ, đảng bộ, đảm bảo 100% đảng viên đang sinh hoạt có điện thoại thông minh được cài đặt và sử dụng thành thạo, hiệu quả phần mềm; 100% chi bộ sử dụng phần mềm vào sinh hoạt chi bộ (trừ 3 đảng bộ lực lượng vũ trang).

Khuyến khích cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác triển khai sử dụng phần mềm. Kịp thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân thực hiện tốt; phê bình, nhắc nhở các đơn vị, cá nhân triển khai thực hiện chưa đạt yêu cầu đề ra. Chỉ đạo và hướng dẫn cụ thể việc sử dụng phần mềm hỗ trợ trong sinh hoạt chi bộ. Đây là thước đo để đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là những chi, đảng bộ đã đăng ký “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”. Đồng thời, xác định đây là nhiệm vụ chính trị của chi, đảng bộ; là một trong những tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cấp ủy, địa phương, đơn vị...

Phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” bước đầu phát huy hiệu quả trong công tác quản lý đảng viên và đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng. 							             Ảnh:T.THUẬN
Phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” bước đầu phát huy hiệu quả trong công tác quản lý đảng viên và đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng. Ảnh:T.THUẬN

Qua sơ kết một năm triển khai thực hiện phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” Đảng bộ tỉnh, bước đầu đạt được một số kết quả nhất định,  từng bước tạo sự đồng bộ, thống nhất về chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt, phần mềm bước đầu phát huy hiệu quả trong công tác quản lý đảng viên và đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng thông qua việc cung cấp một cách hệ thống, đầy đủ những thông tin cần thiết, tạo điều kiện để đảng viên chủ động, tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào công tác xây dựng Đảng.

Tính đến ngày 30/3/2024, có 51,5/55,795 nghìn đảng viên (chiếm 92,3%) tại 14 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy cài đặt và sử dụng phần mềm (không tính số đảng viên của 3 đảng bộ lực lượng vũ trang). Đảng bộ huyện Mộ Đức, TX.Đức Phổ là những đơn vị có tỷ lệ đảng viên cài đặt và sử dụng phần mềm chiếm trên 98%.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc ứng dụng phần mềm vẫn còn một số hạn chế.  Tổ chức cơ sở đảng chưa thực hiện đạt 100% việc đăng ký và truy cập trên phần mềm. Trong đó, nhiều địa phương có tỷ lệ đảng viên cài đặt chưa đến 90% như: Đảng bộ huyện Trà Bồng 86,8%, Đảng bộ huyện Lý Sơn 83,9%, Đảng bộ huyện Sơn Hà 73,6%, Đảng bộ huyện Sơn Tây 71,5%. Một số cấp ủy còn nhầm lẫn giữa việc sinh hoạt chi bộ trên phần mềm thay thế việc sinh hoạt chi bộ định kỳ hoặc chưa nắm rõ các bước thực hiện sinh hoạt chi bộ trên phần mềm dẫn đến số lượng sinh hoạt trên phần mềm chưa đúng với thực tế đã triển khai.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lữ Ngọc Bình cho biết, liên quan đến vấn đề kỹ thuật, Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo Phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử Đảng bộ tỉnh sẽ có buổi làm việc với đơn vị cung ứng phần mềm để tháo gỡ từng nội dung, nhằm hoàn thiện các nội dung còn hạn chế. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc biên soạn các nội dung về nghiệp vụ công tác đảng để cập nhật vào phần “Trợ lý ảo”, nhằm phục vụ việc khai thác của các tổ chức đảng, đảng viên.

Thành công bước đầu trong việc sử dụng nền tảng số “Sổ tay đảng viên điện tử" không chỉ góp phần số hóa xây dựng chính quyền điện tử, mà còn hình thành phương thức làm việc của cấp ủy, đảng viên ngay từ cơ sở bảo đảm khoa học, linh hoạt, hiệu quả, tiết kiệm thời gian nhằm nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên.

THANH THUẬN

Tin mới