Chủ Nhật, 16/06/2024

Thông báo chỉ đạo của Viện trưởng về việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trong ngành Kiểm sát nhân dân

VKSND tối cao vừa có Thông báo số 94/TB-VKSTC ngày 14/5/2024 thông báo chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao tại Hội nghị triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trong ngành Kiểm sát nhân dân để các đơn vị, Viện kiểm sát các cấp triển khai.

Thông báo nêu rõ, ngày 28/3/2024, tại Hội nghị triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trong ngành Kiểm sát nhân dân, Viện trưởng VKSND tối cao chỉ đạo:

1. Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND các cấp tiếp tục quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm quy định của Đảng về dân chủ ở cơ sở, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 và các quy định có liên quan. Nâng cao trách nhiệm nêu gương người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; xác định thực hiện dân chủ ở cơ sở là một trong những nội dung quan trọng trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; nhất là các quy định liên quan trực tiếp đến trách nhiệm của người đứng đầu, đảm bảo công khai đầy đủ nội dung luật định để công chức, viên chức, người lao động biết, bàn, tham gia ý kiến, quyết định và thực hiện quyền kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật.

 Toàn cảnh Hội nghị triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trong ngành Kiểm sát nhân dân được tổ chức ngày 28/3/2024.

2. Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở ngành Kiểm sát nhân dân, VKSND cấp cao và cấp tỉnh kịp thời kiện toàn nhân sự khi có thay đổi, phân công nhiệm vụ các thành viên rõ việc, rõ trách nhiệm. Tiến hành kiểm tra thực hiện dân chủ ở cơ sở theo chuyên đề hoặc gắn với nội dung kiểm tra toàn diện. Trong kiểm tra chú ý lắng nghe phản ánh của đối tượng kiểm tra, công chức, viên chức, người lao động; kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở hoặc báo cáo cấp trên để chỉ đạo; phát hiện, đề xuất biện pháp xử lý vi phạm trong thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật. Sau kiểm tra, tổng hợp ban hành thông báo rút kinh nghiệm.

3. Các đơn vị thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền trong Ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền hoạt động thực hiện dân chủ ở cơ sở, giáo dục sâu rộng đến đội ngũ công chức, viên chức, người lao động không ngừng nâng cao nhận thức và thực hiện đúng các quy định về dân chủ ở cơ sở; nâng cao đạo đức công vụ, văn hóa ứng xử, đề cao tinh thần phục vụ nhân dân, giải quyết công việc của nhân dân, hoàn thành nhiệm vụ được giao; chủ động phát hiện các cách làm hay, sáng tạo, tấm gương tích cực, điển hình tiên tiến để biểu dương kịp thời.

4. Giao Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng cẩm nang thực hiện dân chủ trong công tác tổ chức, cán bộ; Cục Kế hoạch - Tài chính xây dựng cẩm nang thực hiện dân chủ trong công tác quản tài chính, tài sản công, đầu tư xây dựng cơ bản; Thanh tra VKSND tối cao xây dựng hướng dẫn công tác kiểm tra thực hiện dân chủ ở cơ sở trong ngành Kiểm sát nhân dân.

5. Yêu cầu các Viện trưởng VKSND cấp cao, Viện trưởng VKSND cấp tỉnh xây dựng Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở để thực hiện tại cơ quan, đơn vị trực thuộc; thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định về quản lý nội bộ để đảm bảo phù hợp với Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và tình hình thực tiễn, đặc thù của cơ quan, đơn vị; đảm bảo thực hiện dân chủ trong khuôn khổ các nguyên tắc, quy định của pháp luật có liên quan; thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, lợi ích đi đôi với nghĩa vụ.

BVPL

Tin mới