Nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI CHỈ ĐẠO: Nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 :TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY