Công văn ngày 29/7/2020 của UBND tỉnh về việc tập trung công tác phòng, chống dịch Covid-19