Công văn ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi