Công văn ngày 26/7/2020 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về việc phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh