Công văn ngày 04/8/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh