00:04 ICT Chủ nhật, 01/10/2023
TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH!

Giới thiệu »

Quang cao giua trang
Hoc tap HCM
Chúc mừng năm mới

Sơ đồ cơ cấu tổ chức


1.1. Cơ cấu tổ chức của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
Cơ cấu tổ chức của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh được thực hiện theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân sửa đổi năm 2002 và những văn bản hướng dẫn của Ngành, theo đó cơ cấu tổ chức của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh gồm có: Ủy ban kiểm sát, các phòng và Văn phòng.

1.1.1. Ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
- Ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, gồm có: Viện trưởng, các Phó Viện trưởng và một số kiểm sát viên do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.
- Ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tỉnh do Viện trưởng chủ trì để thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng.

1.1.2. Các phòng thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh được tổ chức thành 11 phòng với chức trách nhiệm vụ như sau:
- Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm về trật tự xã hội (Phòng 1): Giúp Viện trưởng tổ chức thực hiện nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội. (Thực hiện chức trách nhiệm vụ theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 45/QĐ-VKS- ngày 15/02/2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi).
- Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án hình sự về kinh tế, chức vụ, an ninh và ma túy (Phòng 2): Giúp Viện trưởng tổ chức thực hiện nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về kinh tế, chức vụ, an ninh và ma túy. (Thực hiện chức trách nhiệm vụ theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 832/QĐ-VKS- ngày 17/6/2011 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi).
- Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm án hình sự (Phòng 3): Giúp Viện trưởng tổ chức thực hiện nhiện vụ Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm án hình sự; kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc xét xử các vụ án hình sự có kháng cáo, kháng nghị do Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi thụ lý xét xử (Thực hiện chức trách nhiệm vụ theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 829/QĐ-VKS- ngày 17/6/2011 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi).
- Phòng Kiểm sát tạm giữ, tam giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù (Phòng 4): Giúp Viện trưởng tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc tạm giữ, tam giam và thi hành án hình sự (Thực hiện chức trách nhiệm vụ theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 937/QĐ-VKS ngày 17/6/2011 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi).
- Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự (Phòng 5): Giúp Viện trưởng tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự. (Thực hiện chức trách nhiệm vụ theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 238/QĐ-VKS ngày 21/3/2013 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi).
- Phòng Khiếu tố (Phòng 7): Giúp Viện trưởng thực hiện việc tổ chức tiếp công dân; tiếp nhận đơn thư khiếu nại tố cáo, tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố; các kiến nghị, phản ánh khác gửi đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh (Thực hiện chức trách nhiệm vụ theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 783/QĐ-VKS ngày 12/8/2014 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi).
- Phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin (Phòng 8): Giúp Viện trưởng tổ chức hoạt động công tác thống kê hình sự liên ngành, thống kê nghiệp vụ và kết quả hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của Ngành. (Thực hiện chức trách nhiệm vụ theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 830/QĐ-VKS ngày 17/6/2011 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi).
- Phòng Tổ chức cán bộ (Phòng 9): Giúp Viện trưởng về công tác tổ chức cán bộ. (Thực hiện chức trách nhiệm vụ theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 828/QĐ-VKS ngày 17/6/2011 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi).
- Phòng Kiểm sát thi hành án (Phòng 10): Giúp Viện trưởng tổ chức thực hiện công tác kiểm sát thi hành án dân sự. (Thực hiện chức trách nhiệm vụ theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 831/QĐ-VKS ngày 17/6/2011 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi).
- Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Phòng 12): Giúp Viện trưởng tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật. (Thực hiện chức trách nhiệm vụ theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-VKS ngày 12/3/2013 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi).
- Văn phòng tổng hợp: Giúp Viện trưởng tổng hợp xây dựng các loại báo cáo theo quy định, có nhiệm vụ tham mưu cho Viện trưởng những việc về chỉ đạo, điều hành, công tác thi đua – khen thưởns. (Thực hiện chức trách nhiệm vụ theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 1206/QĐ-VKS ngày 20/9/2011 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi).

1.2. Cơ cấu tổ chức của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện
Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện được tổ chức theo địa giới hành chính của chính quyền địa phương, gồm 14 viện kiểm sát huyện, thành phố. Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện gồm có các bộ phận công tác và bộ máy giúp việc do Viện trưởng, các Phó Viện trưởng phụ trách.